BELASTINGPLAN 2009 PDF

women in the Netherlands still work part-time (Merens and Hermans ). en enige andere wetten (Belastingplan ), Tweede Kamer – Belastingplan Delft: CE Delft, CE, c. B.E. (Bettina) Kampman, L.C. (Eelco) den Boer, M.B.J. (Matthijs) Otten. Kosten en. The ki- uitgebreid beschreven in een rapport van MuConsult (). lometer charge is to be . Belastingplan legt dus een sterke relatie tussen de absolute.

Author: Branris Nisar
Country: Laos
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 9 July 2006
Pages: 282
PDF File Size: 7.49 Mb
ePub File Size: 8.8 Mb
ISBN: 392-3-32235-240-4
Downloads: 27575
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gardalkis

Indien de werkelijke loon- en prijsontwikkeling afwijkt van de verwachting, dan zal ook de werkelijke uitkering afwijken van het in deze begroting genoemde bedrag. De evenementen betreffen o.

Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen

Daarnaast wordt bij de declarabele uitgaven onderscheid gemaakt tussen de in de begroting opgenomen uitgaven voor personeel en voor materieel. In een separate brief die aan de Tweede Kamer voor de behandeling van belastignplan ontwerpbegroting wordt toegezonden, zal ik op de uitgangspunten van de beoogde systematiek terugkomen.

Ook in een internationaal kader, bijvoorbeeld in de bijeenkomsten van de G20, maakt Nederland zich sterk voor de bestrijding van belastingontduiking. Direct naar in deze pagina: Mede gelet op de internationale ontwikkelingen en het feit dat de voorgestelde wijziging alleen voor de toekomst geldt, is daarbij spoed geboden.

De middelen voor de investerings- of grote renovatieprojecten zijn belastigplan structureel maar eenmalig. De straf bestaat uit een geldboete of gevangenisstraf. U kunt zoeken op letterlijke tekst door ” om de term te zetten. Het voorschot wordt na afloop van het desbetreffende jaar met het moederdepartement afgerekend op basis van de werkelijk door de Rijksgebouwendienst gemaakte kosten.

Dit overzicht bepaalt noch beperkt overigens het domein van de kosten zoals deze in de ontwerpbegroting Huis der Koningin vanaf zullen worden opgenomen. Voor de toepassing van de eerste volzin wordt onder een bestaand woonhuis verstaan: Deze uitgaven vallen derhalve onder de reguliere accountantscontrole van het ministerie. Met onderstaande opzet wordt beoogd invulling te geven aan het verzoek van de Tweede Kamer tot een betere en transparante informatievoorziening in afwachting van de in de begroting op te nemen meer structurele verbetering van het inzicht in de uitgaven aan het Koninklijk Huis.

De personeelsuitgaven 22009 betrekking op personeelsleden waaronder 9 post-actieven. Het ingevolge dit onderdeel gewijzigde artikel 3.

Een A-component, die het inkomensbestanddeel vormt. Voorts breng ik in herinnering dat uiteindelijk de rechter een opgelegde boete volledig toetst.

  HOW TO SOLVE IT BY COMPUTER DROMEY PDF

Vaststelling begroting Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009

Financieel jaarverslag Verantwoordingsbrief Jaarverslag Slotwet. De kosten van het onderhoud aan de Groene Draeck bestaan voor ongeveer de helft uit de geraamde kosten van het aantal uren dat door het marinebedrijf aan onderhoud wordt besteed belastijgplan voor de rest uit een raming van uit te besteden werkzaamheden. In een tweede aparte bijlage bij deze begroting is het eerder toegezegde overzicht opgenomen van de regelingen met betrekking tot het Koninklijk Huis. Snelzoeken U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op —een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst bijvoorbeeld “milieu” —een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties bijvoorbeeld dossiernummer ” of ‘trb 16’.

Ook is een meerjarig renovatieproject voor het paleis Noordeinde in uitvoering. Dit betreft de uitgaven die noodzakelijk zijn voor de ambtelijke ondersteuning van de Koningin bij de uitoefening van haar staatsrechtelijke taken en de bewaring van alle oorspronkelijke staatsstukken.

In de begroting zijn de functioneel declarabele en overige uitgaven op andere begrotingen nog opgenomen in een bijlage 1. De bedragen zoals belastngplan in het navolgende overzicht betreffen uitgaven die door de in het overzicht genoemde ministerie worden belastjngplan en verantwoord ten laste van de begroting van het dat ministerie. Hiermee wordt aangesloten bij de in de Woningwet opgenomen terminologie van bestaande woningen als woningen die niet meer in de bouwfase verkeren.

Bepaald wordt dat onder een bestaand woonhuis wordt verstaan elk woonhuis dat gereed is en geschikt is voor gebruik. De voorgestelde verhoging van de vergrijpboete geldt alleen voor beboetbare feiten die worden begaan vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit voorstel, omdat aan een verhoging van een straf geen terugwerkende kracht kan worden verleend. Om dit te realiseren is in deze opzet ten opzichte van vorige jaren een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Inzet van luchtvaartuigen onder verantwoordelijkheid van andere departementen wordt op de desbetreffende begrotingen verantwoord. E-overheid bouwt mee aan betere dienstverlening met minder regeldruk Overheid.

Als strafverminderende omstandigheden zijn in het BBBB onder meer genoemd een wanverhouding tussen de ernst van het feit en de boete die voortvloeit uit het beleid, en verzachtende omstandigheden die hebben geleid tot het beboetbare feit.

Hiermee wordt aangesloten bij de terminologie in de Woningwet en worden woonhuizen die nog in de bouwfase verkeren uitgesloten van de uitbreiding van de energie-investeringsaftrek. Door eerdere kasschuiven is dat in iets minder. Door deze nadere voorwaarde wil de Europese Commissie voorkomen dat de invoering van de nieuwe lage grondslag voor grote schepen in de tonnageregeling het omvlaggen van grote schepen uit andere lidstaten in de hand zou kunnen werken.

  ISO 8980-3 PDF

Wet IB box 3 inkomen. Deze stuurgroep staat sinds kort onder voorzitterschap van oud minister Zalm. Artikel IID artikel 94, vierde lid, van de Comptabiliteitswet. Met de onderhavige wijziging wordt het in dat kader voorgestelde artikel 3. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de wijze van inwerkingtreding van dat onderdeel aan te passen.

Het bedrag voor de post inzet regeringsvliegtuig voor het jaar bestaat uit een inschatting van de Dienst Koninklijk Huis van het aantal vlieguren van het regeringsvliegtuig in het kader van het openbaar belang: In dat kader wordt erop gewezen dat het percentage van een maximum is.

Vaststelling van een begroting voor ontvangsten, zoals aangegeven in de Begrotingsvoorschriften, is voor deze begroting niet van toepassing. De post personeel heeft betrekking op de kosten van de inzet van defensiepersoneel. Het betreft de stand ten tijde van de afsluiting van de begrotingsvoorbereiding. Teneinde het Nederlandse fiscale zeescheepvaartpakket in de breedte aantrekkelijker te maken, regelt het Belastingplan dat de grondslag van de tonnageregeling voor grotere schepen en voor als scheepsmanager werkzame ondernemers wordt verlaagd.

De uitkeringen op grond van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis aan de in deze begroting vermelde leden van het Koninklijk Huis zijn opgebouwd uit twee componenten:. Ten slotte is hier ook sprake van een tegemoetkoming aan de infrastructuurkosten zoals wildroosters voor het faunabeheer van Kroondomein Het Loo en van uitgaven voor accountantscontrole en advies. Artikel IIC artikel 3.

Deze afwijking is derhalve als PM aan te merken. Het transport wordt uitgevoerd met de Gulfstream, de Fokker 50 en de Alouette helikopter.

Benadrukt belastingplann dat de belastingplichtige thans zelf het risico dat hem een vergrijpboete wordt opgelegd kan wegnemen. Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor het jaar De onderhavige nota van wijziging regelt de aanpassing van het Belastingplan aan deze nadere voorwaarde van de Europese Commissie.