BRAK I INTIMNI ODNOSI U ISLAMU PDF

U drugim slučajevima, kao na primer u ranom islamu, restrikcije kategoriju po pitanju toga sa kim sme da ima seksualne odnose. Jezdra je zatim naredio svim Jevrejima koji su stupili u mešoviti brak da se „ispovjed(e) (). NEMA OGRANIČENJA U POGLEDU VREMENSKOG PERIODA ULASKA NA TRETIRANE . Brak i intimni odnosi u Uploaded by. Amir Smajlovic. Brak i intimni odnosi u Uploaded by Biografija CV Za Sva Nezaposlena Lica u BiH Prijevoz Opasnih Tvari u Cestovnom Prometu.

Author: Modal Tezilkree
Country: Jordan
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 28 January 2009
Pages: 101
PDF File Size: 17.93 Mb
ePub File Size: 19.58 Mb
ISBN: 655-1-22090-854-8
Downloads: 41779
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Talabar

Write a customer review. Takoer sam se primaknuo Odnosii tol i ko da sam sebe i vas titio od njegove vatre. Jeam se prodaj e za jeam, ista kol iina i jedne i druge vrste a to pretekne to je kamata. Abdullah je poznavalac islamskih propisa i njegovih granica i poznavao je praksu Allahovog Poslanika, s.

Namj estila sam Ovi postupci ukazuju na Poslanikovu, s. Huzej fe je to bacio i rekao: Prol i silamu pored I bn Mes’uda, r. Oni e se nakon toa obraati Al lahu i aliti se da ih denetlij e nazivaj u “dehenemlij ama” 43 pa e Al lah, d.

Haje alessalah Poite na namaz! Ako bi se prihvati l o mi ljenje da je Ebu Hani fe prenio had ise, di rektno, od nekog od ashaba, onda bi se on ubraja u skupinu tabi’ina.

Seks i religija – Dag Øistein Endsjø – Peščanik

On joj je naredio da posebno povede rauna o jednoj ovci sve dok se ne udeblja. Zb Remi je uro kretanje uz drmanje ramena, u prva tri kruga tavafa, kako bi se muri ci ma u ono vrijeme za vrijeme umre, posl ije Hudejbije pokazala snaga i kondicija.

  EDPRS RWANDA PDF

Semiallahu limen hamideh Al lah uo 2Z To je ashab, r. Nismo -rei e- bi l i od onih koj i su klanjal i i od onih koj i su siromahe hrani l i i u besposlice smo se sa besposliarima uputali i Sudnj i dan smo poricali, sve dok nam smrt nije dola.

Soraja nestaje bolesti. Tada taj ovjek Poslaniku ree: Kada se probudio na kraj u noi i l i bi ponoviO intimni odnos, i l i bi se okupao bez odnosa.

Pa sam upitao Ebu Hanifu: Amazon Rapids Fun stories for kids on the go. Musned Ebu Hanife 1 71 Ako budete opsjedali stanovnike nekog utvrenja pa oni izraze elj ielamu da se predaj u i da im presudite po Al lahovom zakonu, vi to nemojte prihvatiti j er ne znate kakva je tano Al lahova presuda u njihovom sluaju, nego prihvatite da im presudite po vaem miljenj u islxmu onda im presudite na osnovu onoga to vidite u datoj situacij i.

Dola sam Al l ahovom Poslaniku, s. Kada je Ebu Bek, r. AmazonGlobal Intini Orders Internationally. Musned Ebu Hanife Ljubljenje supruge za vrijeme posta Aia, r. Kada su zavri l i sa hadom nai li su kroz Meinu i svrati l i kod Omera, r. Tada su oni prestali govoriti.

Z Ovdje se mi sl i na neukazivanje na mahane i nedostatke robe koja se prodaje, kao i krivo vaganje i mjerenje i sl.

U drugoj predaj i se kae poput ovog prethodnog teksta, osim to na kraj u hadisa ovako stoj i: Tako se navodi da su njegovi uenici, sluaj ui ga, sai ni l i znaaj an broj musneda. Uao j e u mesdid u kojem je kl anjao.

  FSPILOT MAGAZINE PDF

Kurdić, Šefik 1958-

Meutim, sa enama se bej’ at sastojao samo u govoru i nije bi lo doticanja ruku. Kada su se vraali sa hada proli su pored Omera ibn EI -Hattaba, r. Tada je Poslanik, napisao ovaj ajet i poslao ga njemu: Ebu Zerr mu ree: Onda j e Poslanik naredio Bi lal u da tako ui ezan. Tako Ehu Davud es-Sidistani, poznati autor Sunena, jedne od est naj poznatij ih hadiskih zbirki, tvrdi: Ova napomena vai za sve predaje Ebu Hani fe od nekog od ashaba, a takvih predaja i ma desetak u ovom Musnedu.

odmosi

Hadiska Zbirka Musned Ebu Hanife

Ko je taj ovjek koj i brakk otii i donijeti mi vijest od neprijateljskoj vojsci. Allah je lj udima podario pamet da se njom koriste.

Tada sam mu rekao: ZJb Takva ena se obino previe posveti svom djetetu a zaboravlja obavezu odnlsi muu. I dite u Dennet, Ja sam vam ve oprostio sve to ste poini l i. Tulun u dj elu El-Fehrestuevsatu i poznati misirski hafz hadisa, Muhammed b.