BRODSKI PARNI KOTLOVI PDF

parni kotlovi. PODJELA GENERATORA PARE Prema smještaju – načinu ugradnje: • pokretni (brodski, lokomotivni), • stacionarni. Prema namjeni. Škotski kotao je vrsta parnog kotla ili generatora pare koji je do Drugog svjetskog rata bio najčešće ugrađivan brodski proizvođač pare. Tako je na primjer. [4] J. Šretner, Brodski parni kotlovi, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb [5] A. H. Byrknes, Run-Time User’s Guide and Reference Manual, Powersim

Author: Gardarg Arazuru
Country: Papua New Guinea
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 16 August 2018
Pages: 434
PDF File Size: 6.31 Mb
ePub File Size: 11.31 Mb
ISBN: 150-6-59539-669-1
Downloads: 73940
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zugami

Polazeci od maksimalnog sadrzaja CO2 u produktima sagorijevanja, koji se dobija kao odnos kolicine CO2 i minimalne kolicine suhih produkata sagorijevanja pri potpunom sagorijevanju ugljika, tj.: Poznavajuci toplotnu moc goriva, stepen iskoristenja kotla i toplotu koju prima prijemnik motlovi, moguce je odrediti kolicinu goriva potrebnu za sagorijevanje u kotlu. Glavni faktori predstavljaju goriva i sistem sagorijevanja s tipom lozista.

U sljedecoj zoni 3 vrsi se sagorijevanje fiksnog ugljenika, to jest, goriva iz kojeg su se izdvojili volatili. Vrijednost pojedinih komponenti u produktima sagorijevanja: To su uglavnom soli alkalnih i zemnoalkalnih metala — kalijuma, natrijuma, kalcijuma i magnezijuma Sekundarni pepeo, tj one mineralne materije koje su dospele u ugalj u periodu njegovog nagomilavanja i Tercijarni pepeo kojeg predstavljaju mineralne materije dospele u ugalj prilikom njegove eksploatacije. Forsiranje lozista ima isti oktlovi na gubitak i kod sagorijevanja u sloju i u letu, jer ga povecava.

Kako je proces prenosa toplote zracenjem u lozistu dominantan, cijevi koje sacinjavaju ogrevnu povrsinu lozista nazivaju se ekranske cijevi. Size px x x x x Temperaturu tFO dobijamo interpolacijom na osnovu tabele 1.

Gasifikaciona kolicina goriva se racuna na sljedeci nacin: Kotlovski gubici Tabela 4. Vlaga se u ugljevima javlja u tri vida: Koncepcije ekranskih zidova losista a Teski ozid, b Laki ozid, c Skin casing, d Membranski zid 1.

Konstrukciona sema kotla sa sagorijevanjem u cirkulacionom fluidiziranom sloju na atmosferskom pritisku prikazana je na slici 1.

Energija dovedena gorivom u loziste koja se iskoristi u kotlu je toplota koju prima prijemnik toplote i koju brodsji sobom odnosi iz kotla.

Lozista za sagorijevanje ugljene prasine u letu Kotlovske gubitke usvajamo iz tabele 4. Kotlovski gubici Loziste mora da zadovolji dva osnovna uslova: IL patni entaplija zagrijanog zraka pri temperaturi na izlazu iz zagrijaca zraka Il — entalpija zraka na ulazu u zagrijac zraka Obje entalpije racunamo prema obrascu: Recikliranje, odnosno kruzenje cirkulacija cvrstih cestica u lozistu je, osim naravno vece brzine fluidizacije, osnovna je razlika u odnosu na BFB tip lozista.

  LIBRO KAIZEN LA CLAVE DE LA VENTAJA COMPETITIVA JAPONESA PDF

Takve koncepcije se srecu i kod savremenih lozista, ako u njima sagorijevaju niskokaloricna goriva. Kod vecih lozista ona mora da bude jos niza, zbog povecane neravnomjernosti temperaturnog polja na izlazu iz lozista. Protocne parne kotlove Kod kotlova prve grupe, cirkulacija mjesavina vode i pare u isparivackom sistemu vrsi se na racun napora stvorenog kao posljedica razlike gustina radnog fluida u spusnim i podiznim cijevima, visinske razlike i sile gravitacije, dakle prirodnim putem.

S druge stranetoplota koju primi prijemnik toplote jednaka je razlici entalpija prijemnika toplote prije ulaza i nakon izlaza iz kotla. Od svih gubitaka on zauzima posebno mjesto iz razloga jer je najveci. U zoni brodsski se nalazi ispod svjezeg goriva 2 dolazi do izdvajanja volatila i paljenja sloja. Adijabatska, kalorimetrijska i pirometrijske temperatura produkata sagorijevanja 3. Ta energija hemijske reakcije se koristi za podizanje entalpije produkata sagorijevanja, te se dalje kao toplota prenosi na ogrjevne povrsine.

Sa strane prijemnika toplote ta se toplota trosi na isparavanje vode.

Ložište (kotao)

Kako u lozistu vladaju visoke temperature i relativno nizak pritisak produkata sagorijevanja, onda se produkti sagorijevanja mogu smatrati idealnim gasovima za koje vaze sljedece postavke: To znaci da je gubitak u8 manji za vece kotlove pod istim ostalim uslovima. Ova hemijska reakcija se naziva sagorijevanjem i obicno je pracena plamenom. Mineralne materije pepeo predstavljaju balast goriva.

Vertikalna unakrsna sema kod koje se gorivo dovodi odozgo, a vazduh sa strane 4. Oni su najveci po jedinicnoj snazi odnosno kapacitetu produkciji pare ,a po ukupnoj instalisanoj snazi nadmasuju snagu ostalih kotlova. Sagorijevanje se u praksi nikad ne moze ostvariti uz teorijski potrebnu kolicinu kisika, odnosno vazduha pa se usljed toga kolicina vazduha koja se dovodi jedinici mase goriva za potpuno sagorijevanje povecava.

Vodocijevni kotao – Wikipedia

Kotlovi utilizator Energetski kotlovi ili generatori pare predstavljaju energetski izvor u termoelektranama, to jest, jedan od posrednika u pretvaranju hemijske energije goriva u elektricnu. Po nacinu dejstva mogu biti rekuperativni i regenerativni.

Pored navedenih obrazaca brodsli se koristiti i brojni drugi bazirani na Orsatovoj analizi. Kod novijih konstrukcija su relativni koraci znato manji, sto utice na snizenje temperature zida, smanjuje njegovu debljinu i pojeftinjuje troskove izrade i montaze. Osnovna osobina ovih kotlova je da u isparivacu nema cirkulacije, nego se isparavanje odvija u jednom pravcu radnog fluida.

  AT45DB041D SU PDF

Gorivo se mora zagrijati do temperature paljenja, uz prisustvo vazduha, kada ono pocinje samo od sebe da se pali.

Osim toga, tangencijalnim postavljanjem gorionika se u lozistu postize vrtlozno kretanje produkata sagorijevanja, sto pozitivno utice na kotlovvi sagorijevanja i na razmjenu toplote sa produkata sagorijevanja na ekranske cijevi lozista parnog kotla.

Toplotni stepen iskoristenja ACFBC postrojenja cesto je nizi od klasicnih za 3 do 4 procenta zbog toplotnih gubitaka u ciklonu i zbog koristenja niskokvalitetenih goriva. Ni ova temperatura, koja moze biti visa ili niza od pirometrijske, ne moze da se dostigne u stvarnim procesima.

Ako se cijela kolicina vazduha potrebna za potpuno sagorijevanje utrosi na nepotpuno sagorijevanje goriva tako da ugljik sagori u CO, dobijaju se produkti sagorijevanja u kojima je sadrzaj CO maksimalan, a dodatno se u produktima javlja visak O2 koji nije utrosen za sagorijevajne iz razloga kotllvi se za nepotpuno sagorijevanje trosi puno manje O2 nego za potpuno.

Razumije se da se krecemo ka teznji da se pri eksploataciji 4 kotlovskog postrojenja procesi sagorijevanja desavaju uz minimalno parno kolicinu, jer kotlvi povecanje istog dovodi do povecanja izlaznog gubitka u7koji predstavlja gubitke vezane za entalpiju dimnih plinova na izlazu iz kotla.

Ako to nije ispunjeno, u kotlovskim elementima doci ce do akumulacije neke od njih i neki kotllovi parametri kao sto su pritisci ili temperature ce se promijeniti.

Hemijski proces obavljace se sve do ravnoteznog stanja koje znacajno zavisi o temperaturi na kojoj se reakcija obavlja. Kotlovi se mogu podijeliti i prema zapremini vode koju sadrze,odnosno jedinicu kapaciteta ili grijne povrsine, na dvije velike grupe: Dio hemijski vezane energije u njima na taj se nacin nije mogao iskoristiti.

Parne kotlove sa prinudnom cirkulacijom 3. Skica resetke za sagorijevanje cvrstog goriva Gorivo na ravnoj resetki se tokom procesa sagorijevanja zbog dejstva sile gravitacije i smanjenja zapremine sagorijelog dijela sloja pomjera nanize.

Koristi od zagrijaca su iduce: