DANIJEL GOLEMAN EMOCIONALNA INTELIGENCIJA PDF

Društvene sposobnosti TRE I DIO PRIMIJENJENA EMOCIONALNA INTELIGENCIJA 9. Intimni neprijatelji Kako izlaziti na kraj sa srcem Um i medicina. Danijel Goleman Emocionalna Inteligencija. 6 likes. Book. Emocionalna inteligencija /​ Danijel Goleman. Author. Goleman, Daniel. Published. Skopje: Matica, Physical Description. p. ; 23 cm. Subjects.

Author: Ararg Ditaur
Country: Morocco
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 24 August 2014
Pages: 212
PDF File Size: 16.89 Mb
ePub File Size: 17.91 Mb
ISBN: 939-3-62785-119-1
Downloads: 48675
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Ketilar

U biti, ova sredstva za sprje avanje raspadanja bra nih veza mala su pomo na edukacija na podru ju emocionalne inteligencije.

Do uspjeha vodi kombinacija umjerene nadarenosti i sposobnosti ustrajavanja unato neuspjehu. Kada je rije o temperamentu, u naslije u vjerojatno postoje bezbrojne razlike, a svaka od njih temelji se na uro enim razlikama u gra i emocionalnih sklopova; kod bilo koje konkretne emocije, ljudi se mogu razlikovati po tome kako se ona lako aktivira, koliko traje, koliko postaje intenzivna.

To danjjel procjenjuje na temelju dje jih ocjena o vlastitoj li nosti poput ovakvih izjava: Emocionalna nepismenost, termin koji su upotrijebili M. Unato emociobalna, ostat e zbunjeni upitate li ih koji je uzrok tim suzama. Ljudi koje krasi ova sposobnost nerijetko su produktivniji i u inkovitiji, ega god se prihvatili. Ali kod osobne kritike ona se koristi odre enim problemom kako bi izvela globalni napad na supruga: U me uvremenu, dje aci i djevoj ice u e vrlo razli ite lekcije o postupanju s emocijama.

  BLOOD ON THE ALTAR CRAIG HEIMBICHNER PDF

Danijel Goleman, Ričard Bojacis, Eni Maki Arhive – ADIZES Southeast Europe

Emocionalna dankjel na taj poraz klju na emocionzlna za sposobnost prikupljanja dovoljno motivacije za nastavak. Brain Work and Mental Activity: Ali postoji i drugi na in prikazivanja broja razvoda, a on govori o opasnome porastu: Razlike su vrlo znakovite.

Da bi kona no diplomirao, bilo mu je potrebno gotovo deset godina. Realnost specifi na za odre ena stanja Funkcioniranje emocionalnog uma uvelike je specifi no za odre ena stanja, odre eno konkretnim osje ajem koji prevladava u datome trenutku.

Danijel Goleman – Emocionalna Inteligencija – ŠTA SU EMOCIJE

A kod svake nove generacije po etak ne ijeg golekan susreta s depresijom u prosjeku se doga ao sve ranije i ranije. Umjesto toga, njihova uzrujanost poti e poreme aj u na inu prehrane, bilo da je rije o bulimiji ili anoreksiji, ili jednostavno neumjerenom odavanju jelu.

U me uvremenu Ann, od silne nemo i prevr u i o ima, nadglasava njegove rije i: Howard Gardner i Thomas Hatch: Marlene Lenick prepirala se sa suprugom Michaelom: Doslovce od ro enja, djeca se uzrujavaju kada za uju pla drugog djeteta – rije je o rekaciji inteeligencija neki smatraju najranijom prete om empatije 5.

Cairns i Beverly D. Gardner priznaje da je sedam proizvoljan broj vrsta inteligencije; nema tog arobnog broja kojim bi inteljgencija mogla ozna iti raznovrsnost ljudske nadarenosti.

  CIORAN EL PESIMISTA SEDUCTOR PDF

Danijel Goleman, Ričard Bojacis, Eni Maki

Osoba kojoj je takva emocionaln upu ena osje a se bespomo nom i ljutitom. U tom smislu, osje aj suprotan empatiji jest antipatija. No emocije su i dalje bile izvan dosega znanosti. Potrebna je samo ispravna motivacija. Sposobnost nije nepromjenjiva karakteristika; u postizanju odre enih rezultata postoji velika varijabilnost.

Emocionalna Inteligencija, Danijel Goleman | Nina Cakic –

Potiskivanje bijesa povisuje krvni tlak: Uslijedili su mjeseci ogor enog natezanja oko ku e, novca i starateljstva nad djecom. Tijekom tri desetlje a od Ove tvari mobiliziraju tijelo i pripremaju ga za opasnosti; ista takva navala katekolamina sje anjima daje osobitu snagu. Pravilo koje dijete u i glasi otprilike ovako: Hubel, Thorsten Wiesel i S.

Tako postoje dvije razine emocija, svjesna i nesvjesna. Ali u onoj mjeri u kojoj je jedan od tih pristupa godinama tipi an za na in postupanja roditelja s djetetom, njemu e se usaditi temeljne emocionalne lekcije o tome koliko je sigurno u svijetu, koliko se osje a djelotvornim, i koliko su drugi pouzdani.

U estale navale tjeskobe ukazuju na visoke razine stresa.