DEFINITIVNI GOVOR TELA PDF

Title, Definitivni vodič kroz govor tela. Authors, Allan Pease, Barbara Pease. Translated by, Tanja Milosavljević. Edition, 2. Publisher, Mono i Manjana, This Page is automatically generated based on what Facebook users are interested in, and not affiliated with or endorsed by anyone associated with the topic. 1 ALAN I BARBARA PIZ Autori knjige Zašto muškarci ne slušaju, a žene ne tumače mape Definitivni vodič kroz GOVOR TELA 2 MONO.

Author: Mazujar Malarr
Country: Hungary
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 16 May 2007
Pages: 459
PDF File Size: 18.78 Mb
ePub File Size: 10.16 Mb
ISBN: 900-4-24977-877-8
Downloads: 41538
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Brazshura

U eksperimentu koji se sastojao u rangiranju privlanosti ena prikazanih na 15fatografija, na kojima su imale srene, tune i neutralne izraze li-auestvovalo je ispitanika. Zamoliti nekog da se primakne blie, kako bi po-gledao vizuelnu prezentaciju, moe da predstavlja efikasan na-cin otvaranja poloaja prekrstenih ruku.

Rezultat je bio impresivan – dramatino poboljanje zdravlja kod pacijenata iskraenje prosene hospitalizacije po pacijentu.

Definitivni Vodic Kroz Govor Tela Pdf Download | bangkorasu

Novija istraivanja naih najbliih roaka meu primatima, impanzi, pokazuju da osme-hivanje slui jo dubljoj, primitivnijoj svrsi. Ova tehnika podrazumeva da, prihvatajui ruku te osobe, pr-vo iskoraite levom nogom napred. Volite promene i raznolikost i postaje-te nestrpljivi kada vas gue ogranienja i rutina. To i jeste tema ove knjige.

Kad je dovoljno jelo, malo dete odmahuje glavom levo-desno da bi zaustavilo sve naredne pokuaje da mu ubace kaiku u usta, a na taj nain brzo naui da gest odmahivanja glavom upotre-bljava da bi pokazalo neslaganje ili negativan stav.

Time obezbeujete da rukovanje osta-ne na ravnopravnoj osnovi. Jo uvek se mnoge zakletve polau s rukom poloenom na srce, a kad se neko zaklinje na sudu, jedan dlan se podie uvis; levi dlan polae na Bibliju, dok desni podie uvis, tako da mogu da ga vide lanovi porote. Kasnije u ivotu, ovo moe da daa osobi izgled slian buldogu. Smejanje se u ovim kontekstima koristi kao definitivn da se ustanovi koliko e uspeno par uspeti da ostvari povezanost u svom odnosu.

Na primer, francuski pred-sednik Sirak, bivi ameriki predsednik Ronald Regan i australij-ski premijer Bob Hok otkrivaju nam pokretima ruku koliku veli-inu imaju pojedini problemi u njihovom umu. Ono bi trebalo da se uje.

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela

Nastojte da ih u svakoj prilici izbegavate. Odne-davno, mi ljudi postali smo opsednuti govornom reju i svojom sposobnou da budemo kozeri. Endorfini su hemikalije koje se oslobaaju u mozgu kad se smejemo.

Intuicija nam govori da se drimo dalje od osoba s povijenim ustima. U veini zapadnih i evropskih zemalja, rukovanje se izvodi kao pozdrav pri dolasku i odlasku u svim poslovnim kontekstima, a sve vie na zabavama i drutvenim skupovima, i to podjednako od strane ena i mukaraca.

  BC CS2A PDF

Na govorni jezik, meutim, priznaje vano mesto koje go-vor defintivni zauzima u naem komuniciranju. Povlaio je miie lica iz vise razli-itih uglova i beleio koji miii izazivaju koje osmehe. Da se izrazimo medicinskim renikom, to je razlog to je prokleto dobar smeh prokleto dobar za vas.

KostolomacNa nesreu, ne postoji efikasan nain da mu kontrirate. Zato ljudi porumene kad se smeju. To vam omoguava da razdvojite injenice od izmiljotina i stvarnost od mate. Pla je esto nastavak napada smeha i razlog je to, u ozbiljnoj emocionalnoj krizi, kao to je vest o smr-ri, osoba koja psihicki nije u stanju da prihvati smrt moe da pone da se smeje.

Jicak Rabin zauzeo je poloaj moi na levoj strani slike i upotrebio Ukoenu ruku, nagnuvi se napred ne bi li zadrao Arafata izvan svog linog prostora. Pokazuje ne-gativan stav i suzbijanje oseanja,U sudnici, esto moete da vidite tuioca definitivnk sedi prekrte-nih ruku sa stisnutim pesnicama, dok tueni defiintivni sedi prekr-tenih ruku i stiskajui nadlaktice.

Dok su ga upoznavali s kolegama, entuzijastino se rukovao sa svima i netedimice delio iroke osmehe. Na-stavljao je razgovor tamo gde je prvi ovek prekinuo. Aerodrom je naroito dobro mesto za po-smatranje itavog spektra ljudskih gestova, dokljudi kroz govor tela otvoreno izraavaju urbu, ljutnju, tugu, sreu, nestrpljenje i mnoge druge emocije.

Ukljuujui ton svakih nekoliko minuta, moi ete da proverite koliko su tana vaa neverbalna tumaenja i, nee proi dugo a vi ete biti kadri da odgledate ceo program bez tona i pri tom razu-mete ta se deava, ba kao to je sluaj s gluvim osobama. Dlanovi su prvo-bitno bili poput glasnih ica govora tela, zato to definitkvni “govorili” vie od svih ostalih delova tela, a njihovo sklanjanje s pogle-da bilo je kao zatvaranje usta.

Osam najgorih rukovanja na svetuOvo to sledi jesu osam najneprijatnijih i najomraenijih vrsta rukovanja na svetu i njihove varijante. Osmehivanje je, na primer, pretei gest veine mesodera, ali se kod primata vri u sprezi s nepreteim gestovima, kako bi se indikovala potinjenost. Ovaj stidljivi osmeh pokazao se kao omiljen mukarcima irom sveta, jer kad se ena osmehuje na ovaj nain, to u muskarcu budi oinska ose-anja, koja ga navode da poeli da je titi i vodi rauna o njoj.

Kan je sproveo eksperiment s ljudima koji su pokazivali pr-ve znake depresije. Definitvini crteu A, desni mozak podie levu obrvu, leve jagodine miie i levi obraz, kako bi proizveo jedan tip osmeha na levoj strani lica, dok levi mozak povlai nanie iste miie na desnoj strani lica, kako bi proizveo ljutito mrtenje. Ruka se prua s dlanom okrenutim nanie; ruka primaoca protresa se jednom otro i kratko nanie, aOpalti tipzatim dva do tri puta energino u oba pravca, da bi se potom stegla stiskom koji ume da zaustavi dotok krvi u ruku.

  DE TEMPLO SALOMONIS LIBER PDF

Ovo istraivanje pokazuje da se ene osmehuju mnogo vie od mukaraca, u drutvenim i poslovnim situacijama, zbog ega mo-gu da deluju podreeno ili siabo pri susretu s mukarcem koji se ne osmehuje. Ako telq napeti prilikom upoznavanja s nepoznatima, krv se povlai iz e-lija neposredno ispod spoljanjeg sloja koe ruku – koji se zove dermis – i odlazi u miie nogu i ruku, u sklopu priprema za “borbu ili beg”.

Kad prekrstite ruke na grudima, da li stavljate levu preko desne ili desnu preko leve? Saveti u vezi s osmehivanjem namenjeni enamaIstraivanja Marvina Hehta i Marijane La Frans s Univerzitetau Bostonu otkrila su da se podredene osobe vie smeju u prisustvu dominantnih i superiornih osoba, u prijateljskim i neprijatelj-skim situacijama, dok se superiorne osobe smeju samo u blizini podreenih, u prijateljskim situacijama.

Ljudi koji su bili neduni i govorili istinu, ee su se smejali kad su bili iskreni. Dakle, kako je bilo? DvorunikOvakvo rukovanje poveava koliinu fizikog kontakta koji daje inicijator rukovanja i daje mu kontrolu nad drugom oso-bom, tako to ograniava njenu desnu ruku, Ponekad se naziva “politiarskim rukovanjem”. Da li je ovoj osobi drago to me vidi ili joj se ja nameem? Kompjuterski smo isekli i potom ubacili Grantove oi i osmeh “naopako”, da bismo napravili strano lice, ali, kao to vi-dite, va mozak je kadar da prepozna osmeh ak i kad lice okre-nuto naglavce.

Rej Berdvistel je ustanovio da je osmehivanje meu pripadnicima srednje klase najesce u Adanti, Luisvilu, Memfisu, Nevilu i ve-em delu Teksasa. Bus i Toni Bler prezentovali su medijima imid mone alijanse koja je bila “je-dinstvena i ravnopravna”, ali poblia analiza fotografija pokazu-je snano Buovo nastojanje da deluje nadmono. Ovo se vrlo lepo mo-e uoiti u rukovanju izmeu Dona F. Ako uhvatite sebe da se mrtite, ponite da praktikujete stavljanjc ruke na elo dok priate, kako biste se odvikli od toga.

Ruica za pumpuStopa kredibiliteta:

Posted in: Art