INTERNATIONALE BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARINGEN OP ZEE PDF

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, by Pierre Deseck; 1 edition; First published in ; Subjects. U kunt de volledige tekst van Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, , Londen, in Dutch-English from Reverso Context: het Verdrag inzake internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee van (COLREG 72);.

Author: Mikazilkree Dagal
Country: Puerto Rico
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 26 September 2011
Pages: 331
PDF File Size: 10.38 Mb
ePub File Size: 5.41 Mb
ISBN: 436-9-32732-139-6
Downloads: 53674
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Samushicage

Voor het nemen van maatregelen op het gebied van het gezondheidstoezicht zijn de autoriteiten van de Verdragsluitende Partij bevoegd, wier havens worden aangedaan.

If adopted by a two-thirds majority of those present and voting in the Assembly, the amendment shall be communicated by the Secretary-General to all Contracting Parties for their acceptance. Bezield door het voornemen om op een rechtvaardige en nauwkeurige wijze en op basis van beginselen van billijkheid, de zeegebieden met inbegrip van de daaronder gelegen zeebodem en ondergrond af te bakenen tussen de Nederlandse Antillen en Venezuela.

Overwegende dat het noodzakelijk is doelmatige maatregelen te treffen voor de instandhouding en het rationele gebruik van de bestaande hulpbronnen binnen de gebieden waar Zij onderscheidenlijk rechtsmacht uitoefenen. Snelzoeken U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op —een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst bijvoorbeeld “milieu” —een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties bijvoorbeeld dossiernummer ” of ‘trb 16’.

Iedere Verdragsluitende Partij behoudt zich in dit opzicht haar rechtsstandpunt voor.

Artikel 20 Toon relaties in LiDO. Artikel 7 Toon relaties in LiDO. Ik heb de eer U de ontvangst te bevestigen van Uw brief van heden, waarvan de tekst in Nederlandse, vertaling als volgt luidt:. Bepalinen Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een link te maken naar een specifiek lid van een artikel.

De prielen en de Westerbalje behoren niet tot dit gemeenschappelijke visserijgebied. Start van deze pagina Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud.

Artikel 7 Toon relaties in LiDO. Indien in die gevallen de andere Verdragsluitende Partij schade wordt toegebracht, blijft haar aanspraak op schadevergoeding en op het voorkomen van verdere schade onverminderd bestaan. Artikel 9 Toon relaties in LiDO. De grensbewakingsautoriteiten voeren een zodanige controle alleen uit indien er een verdenking van misbruik bestaat, in het bijzonder indien er verdenking bestaat dat de door een schip gevoerde vlag niet overeenstemt met de werkelijke haven van bestemming of van vertrek.

Iedere Verdragsluitende Partij draagt de kosten voor de door haar benoemde tweede assessor, voor de door haar benoemde secretaris, alsmede voor haar vertegenwoordiging bij de procedure voor het Scheidsgerecht. Het voornoemde vereiste van onderling goedvinden is niet van toepassing voor wetten en voorschriften waarmede de Nederlandse Antillen uitvoering geven aan algemeen aanvaarde internationale voorschriften met betrekking tot de lozing van olie, oliehoudend afval en andere schadelijke stoffen.

  JIVANMUKTA GITA PDF

De verklaring heeft uitsluitend betrekking op de verhouding tussen de havens Emden en Delfzijl doch raakt verder op geen enkele wijze de algemene havens- en verkeerspolitiek der beide Regeringen, in het bijzonder de rol van deze beide havens in verhouding tot derde havens.

Signature, Ratification, Acceptance, Approval and Accession. Indien een der genoemde Verdragen wordt gewijzigd, is het gewijzigde Verdrag, zodra dit voor beide Verdragsluitende Partijen in werking is getreden, van toepassing. Vergelijken van ” Grensverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela, Willemstad, “, inwerkinggetreden opmet versie die inwerking is getreden op.

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, | Open Library

Zij verplichten zich, alles na te laten wat aan het hierboven vermelde doel afbreuk doet. Het vereiste van prompte en ononderbroken doortocht sluit niet uit de vaart door of de vlucht over deze zeegebieden ten behoeve van het verkeer van en naar de Nederlandse Antillen, mits de havenvoorschriften en soortgelijke eisen voor binnenkomst in acht worden genomen.

Artikel 5 Toon relaties in LiDO. Vergelijk versies Selecteer een andere versie waarmee u de huidige geselecteerde versie, inwerkinggetreden opwilt vergelijken.

Inhoudsopgave

Artikel 35 Toon relaties in LiDO. Zij voert bovendien in het hoofdvaarwater andere waterbouwkundige werkzaamheden uit, die in het belang zijn van de Duitse havens. De vertegenwoordigers van de beide havenbesturen zullen tenminste eenmaal per jaar bijeenkomen om elkaar op de hoogte te stellen van de voorgenomen investeringen en om andere vraagstukken van het havenbedrijf der beide havens te bespreken teneinde de capaciteit van hun havens overeenkomstig hun geografische ligging zo goed mogelijk te benutten en investeringen die in strijd zouden zijn met een zinvolle bedrijfs- en verkeerspolitiek te vermijden.

Het is het Koninkrijk der Nederlanden bekend dat de Bondsrepubliek Duitsland in volle zee voor de Eemsmonding bebakening verzorgt en onderhoudt; het brengt hiertegen geen bezwaren in. Definities bij artikel 7 Toon relaties in LiDO. Inwerkingtreding Selecteer een datum Verenigde Staten van Amerika.

The present Convention shall, upon the date of receipt of the notification or from such other date as may be specified in the notification, extend to the territory named therein.

Audit means a systematic, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which audit criteria are fulfilled. Artikel 30 Toon relaties in LiDO. The Czechoslovak Socialist Republic deems it also necessary to declare that the provision of article III of the Convention, dealing with the extension of its validity to territories for whose international relations the party to the Convention is responsible, is at variance with the United Nations General Assembly Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples resolution XV of 14 December which proclaimed the necessity of putting a speedy and unconditional end to colonialism in all its forms and manifestations.

  LOS TEMPLARIOS HELEN NICHOLSON PDF

De tweede zin van lid 5 is van overeenkomstige toepassing. Waterbouwkundige werkzaamheden Toon relaties in LiDO. Vergelijken van ” Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot [ Dientengevolge komen de Partijen overeen:. Artikel 54 Toon relaties in LiDO. Hetzelfde geldt voor maatregelen op het gebied van de waterstaatszorg die van invloed kunnen zijn op de belangen van de andere Verdragsluitende Partij.

IV Toon wetstechnische informatie. Deposit and Registration Article IX. Indien de toepassing van artikel 32 tot gevolg heeft dat ten aanzien van de rechterlijke bevoegdheid bij aanvaringen noch het Duitse noch het Nederlandse recht geldt, wordt de plaats van de aanvaring beschouwd te zijn gelegen binnen zowel Duits als Nederlands gebied; de eisende partij heeft de keus tussen de volgens het Duitse en de volgens het Nederlandse recht bevoegde gerechten.

Verzoekt de Secretaris-Generaal, overeenkomstig artikel VI, derde lid, van het Verdrag, deze wijzigingen ter kennis te brengen van alle Verdragsluitende Partijen bij het Verdrag met het oog op aanvaarding; en.

Artikel 40 Toon relaties in LiDO. Artikel 13 Toon relaties in LiDO. Artikel 18 Toon relaties in LiDO.

Translation of “COLREG” in English

De mosselvisserij ten oosten van de oostelijke grens van het hoofdvaarwater blijft echter aan de Duitse vissers voorbehouden. Home Zoeken Favorieten Vacatures.

Aan het Scheidsgerecht worden twee secretarissen toegevoegd, van wie iedere Regering er een benoemt.

Bij de tenuitvoerlegging van dit Verdrag zullen de Verdragsluitende Partijen niet alleen naar behoren rekening houden met de belangen van de zee- en binnenscheepvaart en van de havens, doch ook met de functie van de Eemsmonding met betrekking tot de afwatering en als vloedkom, alsmede met de belangen van de kustverdediging.

Selecteer aanvaringrn andere versie waarmee u de huidige geselecteerde versie, inwerkinggetreden opwilt vergelijken.