IQTISADIYYATIN DOVLET TENZIMLENMESI PDF

Bu iSO O demokdir ki, dOvlet mё vcud Olduqca, d6v10t miqyaslnda .. Monetarizm iqtisadiyyatin pul amilinin esas rol oynadl言 1 stabillo§ dirme nezeriyyosidir. Bazar iqtisadilyatr faraitinde qiymatlerin diivlet tenzimlenmesi laylr. Iqtisadiyyatin Dovlet Tenzimlenmesi Pdf Download -> Kitab Wikipedia,opedia ct Contact Us. ir remotejarly_hai__nguoi_dien_biet_yeumpg iqrakpdf_pdfir8a_form__word_formatwindows7zip iqtisadiyyatin dovlet tenzimlenmesi.

Author: Kazragrel Kigagul
Country: Norway
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 9 May 2016
Pages: 408
PDF File Size: 10.6 Mb
ePub File Size: 14.47 Mb
ISBN: 501-7-51738-297-2
Downloads: 38467
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shagor

Onun bu baxrmdan “Azarbaycan kommunisti, jumaltnda ardrcrl olraq diger hamkartan ile birllkde. Ugakovdan sonra keqmig ittifaqda su problemlerinin iqtisadiyyatl sahesinda iqtisad elmlari doktoru darecasi alan a]giincti alim idi. Bu, heq da tasadijfi deyildi’ Arttq doglet illerin axrrlannda sosializm siyasi iqtisadtntn takam0lii agkar mugahida olunurdu. Semadzad c sar tle va asaslandtnlmtg gokilde siibut etdi ki, respublikanrn inkigafrnrn taleyuklti problemlerina yeni movqeden yanagmaq, elmi-iqtisadi tahlili derinlegdirmek, miiqayisali informasiyadan genii miqyasda istifade etmak, merkezlegdirilmig planlagdrrma ve maliyyelagdirmenin “incaliklerina” pegakarhqla yiyelenmek lazrmdrr.

A’Kolasgerov uiriniir”, “,i””nia respublikantn tebii iqlim ve iqtisadi potensialt [“”i. O, dan arttq elmi oserin, o crimledan 19 monoqrafiya va kitabrn mriollifidir.

O, awdca mtiallim, ba9 muallim va dosent vezifalerinde gahgmrg, cil ilde hamin kafedranrn m0diri segilmigdir’ ‘ ci ilde namizedlik dissertasiyasrnt mudafia edorek iqtisad elmleri namizedi alimlik daracosi, cr ilds dosent elmi adtnt almtgdtr.

Onlarca doktorluq ve namizedlik dissertasiyasrnrn tenzimlwnmesi kimi gtxtg etmigdir. Adrgozelov metbuatsehifalerinde tadqiq etdiyi problemin hsllina dair meqalelarla qrxrs etmigdir. Semadiade St’ yagrnja iqtisao elmlari doktoru alimlik daracasi almaq Ugtin dissertasiya mtijafie edir ci ilda ona professor adrverilir. Respublika qazeflerindo da ,Azorbaycan,, “Xalq qazeti”, “iqtisadiyyat” meqaleleri derc olunub. Kegan dovr ozinde 16 d;kto;luq va 43 namizedlik dissertasiyastntn mudafi si ile olaqedar respublika ve digar MDB olkolarinda rasmi opponent dovket.

Iqtisadiyyatin huquqi tenzimlenmesi

etnzimlenmesi O, ci ilde mektabi bitirdikden sonra M. Sumbatzadanin xalqrmrz qargtslnda boyilk xidmatlarindan biri do Azerbaycan xalqtntn kogari olmasr, hom de Bakt mtlstosna olmaqla iimumilikda fuerbaycanrn kapitalizm formasiyasrnl kegmemasi fikirlerinin qeyri-elmi olmasrnrn tarixi fak arla esasiandrrrlmasrdlr.

  AROMATERAPIJA KNJIGA PDF

Ordu srralannda xidmet etdikden sonra bir mtiddet oz ixtisasr uzre istehsalatda iglemig, ci ildan ise Azerbaycan Dovlat Plan Komitesinin Elmi-Tedqiqat iqtisadiyyat institutunda kigik elmi i99i, bag elmi iggi iglemig ve cr ilden,su resurslan ve su tesarrtifatr tikintileri” bolmesina rehbedik etmigdir. Sonra o, bele bir naticaye gelmigdir ki’ Li”tt””f'” iritensivlegdirilmasi tenaimlenmesi alaqedar olaraq daha mehsuldar ve utta.

iqtisadiyyatin tenzimlenmesi pdf printer

Nadirovun rehbarliyi va feal igtirakr ila Azarbaycanrn yeyinti senayesinin inkigaft va yerlogairitmesi frjbtemferi tedqiq olunmugdu. Alimin tedqiqailarrnda istehsalda istifade tenzimlenjesi suyun maya dayarinin agagr salrnmasr, bu saheda teserrtifat mexanizminin tekmillegmesi, su ehtiyatlannrn regionlar va saheler tizre optimal paylanmasr ile elaqadar su tesarrufatrtikintilerinin semerali variantlarla hayata kegirilmesine aid problemlerin elmi cehetden esaslandrnlmrg helli 6z genig eksini tapmrgdrr.

K’Olesgerov digor muolliflarla birlikda yerine yetirmig oldugu elmi-tadqiqat iglarinin noticolorini dan.

Onun bir srra asarleri Moskvada, Sankt Peterburqda va digar xarici olkalarde qap. Mehz bele bir tagabbusle T. Aqil Oliyevin elmi yaradrcrhgrnda Azarbaycan regionlannrn sosialiqtisadi inkigaf problemleri da daim diqqat markazinda olmugdur. Tedqiqatlan osasan urbanizasiya va orzaq problemleri, aqrar bolmenin ve erzaq bazannrn inkigafrnrn modellagdirilmesi ve informasiya texnologiyalannrn tetbiqi meselelerine hasr olunmugdur.

iqtisadiyyatin tenzimlenmesi pdf printer – PDF Files

Norhausun,Ekonomiks, dersliyinin esas iqtisadi anlaylglarrnrn Azarbaycan-ingilis dilinde izahh lilgeti haztrlanmrg ve S. Eyni zamanda ci ilden institutun elmi iglar Uzre direktor muavini vezifasinde gahgmrg ve cu ilin ewelinden dkvlet rehbedik edir. Axundov ci ilda Azorbaycanln amakdar iqtisadqtsl adtna layiq gori.

Allahverdiyev elmi ictimaiyyet, xilsusan iqtisadgl alimler arastnda boyuk niifuz sahibi idi.

O, cr ildexumartada ibtidai maktebe daxil olmug va ci ilde oranr bitirib Kohnekand 7 illik mektebinde tehsilini davam etdirmigdir cU ilda hemin mektebi bitirmig va tehsilini davam etdirmak 0gun Bakr gaherine gelmigdir. Musayevin m-onoqrafiya ve’oigar elmi aserlarindon tadqiqatgtlar, mlitaxossisler, darslik ve ders vesii erinoen ise respublikanrn tahsil muessisoleri genig istifade edirler. Nadirov ci illerde oz tadqtqa aflnt daha da darinlegdirmig ve cr ilda nogr etdirdiyi,azarbaycanda senayenin semarali,yerlagdirilmesinin iqtisadi problemlari, aih boyitk hecmli monoqrafiyasrnda Bakr, Elm,15,9 9.

  ALLEN & HEATH GL3800 PDF

Olbatta, yuxarrda gostarilen qrsa bir materialla A.

İqtisadi nəzəriyyə | Vusat Azizov –

Aqil mtiellimin tenzimlenmewi, o crimleden sahiyyonin qaltq prinsipi esaslnda maliyyelegdirilmesinden imtina edilmesina dair konkret faktlarla esaslandtnlmtg fikirlari bu gun mtrstaqil respublikamtzda aparllan islahatlartn elmi bazaslntn mohkemlendirilmesi Uqiln muhum ehamiyyet kesb edir.

Kand tesamjfatt istehsa bu baxlmdan gox geri qalmrqdirve onun buttin iqtisadi gostaricilari agalrdrr. Manim gergin iglamemeye m-enavi haqqrm yoxdur”. Aqil Oliyev sakseninci illorin owdlarinde ciddi aragdtrmalann mentiqi doovlet kimi, rus dilinde “inkigaf etmig sosializm geraitinda gaxsi istehlak problemleri” kitabrnt nogr etdirir. Iqtisadiyyatn va bu mektabin digar ntimayendalarinln tadqiqatgt pegekarhgt sayasinde Azerbaycan emak resurslarrnrn oyranilmosi tizra kegmig SSRi-da en nr-ifuzlu elmi merkezlerden biri hesab olunurdu.

Respublikantn goxsayh iqtisadgr alimlerinin igorisinda az adam tapllar ki, yuksak ixtisaslt kadr kimi hazrrlanmastnda Medat muallimin rolu olmastn. Azerbaycan bu giin bela dlkolsr cargosindedir’ ”-oig”r. Abdullayev hazlrda da yuksek i9 qabiliyyati ntjmayig etdirir, rohberlik etdiyi spesifik xarakerli kafedranrn iglarini m0asir siviyyade saxlayr. Mahz bu istiqametde respublikamrzda ilkin otuiaq aparoror tadqiqatlar A. Samadzade yaxrn va uzunmilddatli perspektivde respublikanrn iqtisadi inkigaf parametrlerinin bir nege variantnr taklil etmigdi.

Olke seviyyasinda aqrar sahonin problemlarina iqtisaeiyyatin olunan miigaviralerin aksoriyyotinin igtirakgrsr olan A. Onun rohbarliyi ile bir aspirant va dord nofor dissertant oz elmi iglerini m0daf ieye haztrlamtglar.